65 – Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 37

(1) Constituie contraventii, altele decat cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, urmatoarele fapte:

  • a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autorităţile administraţiei publice locale a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;
  • b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale;
  • c) darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licenta de operare, respectiv incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licenta de operare.

(2) Constituie contraventii, altele decat cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, urmatoarele fapte:

  • a) neurmarirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;
  • b) incalcarea oricarei alte obligaţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a reglementarilor autorităţii competente pentru care nu s-a prevăzut o sanctiune specifică.

(3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către reprezentanti împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor şi ai presedintilor A.N.R.S.C. şi A.N.R.E., de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, şi de persoanele imputernicite de acestia, conform competentelor acestora.

Vezi toate contravențiile