15 – Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 22 – Constituie contravenţie, dacã nu este sãvârşitã în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sã constituie infracţiune, şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 50.000 lei fapta furnizorului de servicii care:

  a) efectueazã comunicãri comerciale încãlcând condiţiile stabilite la art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d);

 c) nu pune la dispoziţie destinatarului, în condiţiile prevãzute de lege, informaţiile prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizeazã toate aceste informaţii, sau furnizeazã informaţii inexacte, dacã nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

 d) încalcã obligaţia prevãzutã la art. 8 alin. (2), dacã nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

 e) încalcã obligaţia prevãzutã la art. 8 alin. (4);

  f) încalcã obligaţia prevãzutã la art. 9 alin. (3);

Art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d)– (1) Efectuarea de comunicãri comerciale prin poşta electronicã este interzisã, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţãmântul expres pentru a primi asemenea comunicãri.

  (2) Comunicãrile comerciale care constituie un serviciu al societãţii informaţionale sau o parte a acestuia, în mãsura în care sunt permise, trebuie sã respecte cel puţin urmãtoarele condiţii:

  a) sã fie clar identificabile ca atare;

  b) persoana fizicã sau juridicã în numele cãreia sunt fãcute sã fie clar identificatã;

  c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, sã fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor sã fie uşor accesibile şi clar prezentate;

  d) competiţiile şi jocurile promoţionale sã fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare sã fie uşor accesibile şi clar prezentate ”

Art. 8 – (1) Furnizorul de servicii este obligat sã punã la dispoziţie destinatarului, înainte ca destinatarul sã trimitã oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta fãcute de furnizorul de servicii, cel puţin urmãtoarele informaţii, care trebuie sã fie exprimate în mod clar, neechivoc şi într-un limbaj accesibil:

  a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;

  b) dacã contractul, odatã încheiat, este stocat sau nu de cãtre furnizorul de servicii şi dacã este accesibil sau nu;

  c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie destinatarului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

  d) limba în care se poate încheia contractul;

  e) codurile de conduitã relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informaţii despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;

  f) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.

  (2) Furnizorul de servicii are obligaţia sã ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care sã permitã identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptãrii acesteia.

  (3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispoziţiile alin. (1) şi (2) numai în situaţia în care a convenit altfel cu destinatarul, cu condiţia cã niciuna dintre pãrţi sã nu aibã calitatea de consumator.

  (4) Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispoziţie destinatarului într-un mod care sã îi permitã acestuia sã le stocheze şi sã le reproducã.

  (5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplicã în privinţa contractelor încheiate exclusiv prin poştã electronicã sau prin alte mijloace de comunicare individualã echivalente.”

Art 9 alin. (3) – În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta fãcute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligaţia de a confirma primirea ofertei sau, dupã caz, a acceptãrii acesteia, în unul dintre urmãtoarele moduri:

  a) trimiterea unei dovezi de primire prin poştã electronicã sau printr-un alt mijloc de comunicare individualã echivalent, la adresa indicatã de cãtre destinatar, fãrã întârziere;

  b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptãrii ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptãrii ofertei, de îndatã ce oferta sau acceptarea a fost primitã de furnizorul de servicii, cu condiţia ca aceastã confirmare sã poatã fi stocatã şi reprodusã de cãtre destinatar

Vezi toate contravențiile