66 – Ordonanţa Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 252/2011

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 6

(1) Nerespectarea prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 privind raportarea de către întreprinderi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice.

Art. 27 – Raportarea de către întreprinderi

(1) Până la data de 31  martie a fiecărui an, fiecare întreprindere transmite Comisiei, trimiţând o copie și autorităţii competente a respectivului stat membru, informaţiile enumerate la alineatele (2)-(6) privind fiecare substanţă reglementată și fiecare substanţă nouă enumerată în anexa  II pentru anul calendaristic anterior. (2) Fiecare producător comunică următoarele informaţii: (a) producţia proprie totală din fiecare substanţă menţionată la alineatul (1); (b) orice cantitate produsă introdusă pe piaţă sau utilizată de producător în scopuri proprii pe teritoriul Comunităţii, precizându-se separat cantităţile utilizate ca intermediari de sinteză, agenţi de proces sau în alte utilizări; (c) orice cantitate produsă pentru a satisface utilizări esenţiale de laborator și analitice pe teritoriul Comunităţii, autorizată în temeiul articolului 10 alineatul (6); (d) orice cantitate produsă autorizată în temeiul articolului 10 alineatul (8) pentru a satisface utilizările esenţiale de laborator și analitice ale părţilor; (e) orice creștere a producţiei autorizată în temeiul articolului 14 alineatele (2), (3) și (4), în cadrul raţionalizării industriale; (f) orice cantitate reciclată, regenerată sau distrusă și tehnologia utilizată pentru distrugere, inclusiv cantităţile produse și distruse ca subproduse, astfel cum se menţionează la articolul 3 punctul 14; (g) orice cantitate aflată în stoc; (h) orice achiziţii de la alţi producători din Comunitate sau vânzări către aceștia.

(3) Fiecare importator comunică pentru fiecare substanţă men­ ţionată la alineatul (1) următoarele informaţii: (a) orice cantitate pusă în liberă circulaţie pe teritoriul Comunităţii, precizându-se separat cantităţile importate pentru a servi ca intermediari de sinteză și agenţi de proces, pentru utilizări esenţiale de laborator și analitice autorizate în temeiul articolului 10 alineatul (6), sau în aplicaţii de carantină și de preexpediere și în vederea distrugerii. Importatorii care au importat substanţe reglementate pentru distrugere comunică, de asemenea, destinaţia sau destinaţiile finale reale ale fiecărei substanţe, indicând în mod separat pentru fiecare destinaţie cantitatea din fiecare substanţă, precum și numele și adresa instalaţiei de distrugere unde a fost livrată substanţa respectivă;

Vezi toate contravențiile